Darul ingerului. Povestiri crestine pentru copii


Darul ingerului. Povestiri crestine pentru copii - coperta carte

Darul ingerului. Povestiri crestine pentru copii . Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-VlasCartea cuprinde opt povestiri despre adevăratul comportament crestin si constituie un minunat dar pentru copii, reusind, prin frumusetea si sensibilitatea naratiunii, să le modeleze si să le lumineze sufletul....


Format: 13 x 20 cm, 96 p.

Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas

Cartea cuprinde opt povestiri despre adevaratul comportament crestin si constituie un minunat dar pentru copii, reusind, prin frumusetea si sensibilitatea naratiunii, sa le modeleze si sa le lumineze sufletul.

Cuprins
Nu-mă-uita
Păpuşa fetiţei născute de Crăciun
?ngerul de Crăciun
Duşmanii
Ajutorul Sf?ntului Pantelimon
Rugăciunea a fost ascultată
Darul ?ngerului
Adevărul Galiei

Darul ?ngerului

Multă bucurie, multă fericire semăna ?n jurul său bunul şi ?nţeleptul ?mpărat Barbă Argintie. Toţi supuşii lui trăiau ?n pace şi bunăstare. ?mpăratul ?i sprijinea pe cei săraci, nefericiţi, ?i hrănea pe cei flăm?nzi, ?i adăpostea pe cei fără locuinţă ? ?ntr-un cuv?nt, ajuta tuturor celor ce aveau nevoie de ajutorul lui. Şi ?mpărăţia lui era cea mai fericită din toată lumea. Oamenii chiar aşa ?i spuneau: ?mpărăţia fericită. Acolo nu se auzeau nici ţipete, nici gemete, nu se vedeau lacrimi şi ?ntristare ? despre războaie, ce să mai vorbim! ?nţeleptul şi bunul ?mpărat Barbă Argintie trăia ?n pace şi ?nţelegere cu toţi vecinii săi. De aceea ?l iubeau şi supuşii săi, şi oamenii din celelalte ?mpărăţii, ?mpăraţii şi regii de aproape şi de departe...
?nsă cel mai mult ?l iubeau pe ?mpărat chiar supuşii lui, căci era at?t de grijuliu şi de bun şi se ?ngrijea de bunăstarea lor cum numai un părinte iubitor se poate ?ngriji de copiii săi.
Dar fericirea nimănui nu e deplină pe păm?nt. Nu era pe deplin fericit nici ?mpăratul Barbă Argintie cel iubit de toţi.
Era singur, familie nu avea: n-avea nici soţie dragă, nici copii iubitori ? nu avea pe nimeni.
Cu mulţi ani ?n urmă moartea ?i răpise singura fiică. Mult a suferit ?mpăratul pentru moartea iubitei sale fete, dar s-a g?ndit că, ?ngrijindu-se ca supuşilor săi să le fie bine, va uita de amărăciune. Totuşi n-a fost aşa. De la an la an ?mpăratul se simţea din ce ?n ce mai singur şi de la an la an se g?ndea tot mai des cui să lase ?mpărăţia ca să domnească după moartea sa.
Şi ?n cele din urmă s-a hotăr?t să aleagă pe una din fiicele supuşilor săi, care să-i fie ?n locul celei moarte, pe care să o ?nfieze şi căreia să-i poată lăsa moştenire tronul ?mpărătesc şi bogăţiile sale.
S-au bucurat supuşii de această hotăr?re a ?mpăratului lor, prevăz?nd că alegerea lui va cădea asupra unei fete vrednice de această ?naltă cinste.
S-au răsp?ndit peste tot crainicii, au tr?mbiţat ?n toată ţara că ?mpăratul, părintele poporului, vrea să-şi aleagă fiică, viitoare ?mpărăteasă.
?n ziua hotăr?tă s-au adunat la curte tinere fete din toată ?mpărăţia, toate frumoase, una mai fermecătoare dec?t alta, şi toate fiice ale oamenilor de vază.
Privi bătr?nul ?mpărat la ele şi cugetă: ?Pe cine să aleg? Cui să dau ?nt?ietate? Toate sunt frumoase, toate sunt de neam. O ?nfiez pe una ? se vor supăra celelalte. Ce este de făcut??
Bunul ?mpărat se temea şi acum să nu amărască, să nu jignească pe cineva.
Cu astfel de g?nduri se ?nchise ?n odaia sa de rugăciune şi deodată văzu: ?n colţul odăii stătea un ?nger strălucitor, parcă ţesut din raze de soare.
?mpăratul se trase ?napoi, plin de uimire, dinaintea vedeniei strălucitoare, şi auzi următoarele cuvinte:
? Ştiu, ?mpărate, că ai hotăr?t să-ţi cauţi fiică ?n locul celei moarte. Şi, iată, am venit să-ţi spun că Dumnezeu vrea să ?ţi facă un dar. L-ai meritat prin inima ta bună şi grija pentru supuşii tăi. Cel de sus ?ţi dăruieşte o asemenea fiică ?nc?t vei fi cel mai fericit tată din lume şi o vei iubi aşa cum ai iubit-o pe răposată.
? O, ?ngere! Spune-mi, strigă ?mpăratul, care din fetele care s-au arătat la curte este menită să-mi fie fiică?
? Care? Ascultă cu luare-aminte: ?ntre fetele pe care le vei vedea m?ine la curte va fi una pe al cărei umăr, ?ndată ce va călca pragul curţii tale, se va aşeza un porumbel alb. Pe aceea să o faci fiica ta ? ?nsă ia seama să nu te ?nşeli.
Acestea fiind spuse, ?ngerul se făcu nevăzut.
?mpăratul nu putu să pună geană pe geană ?ntreaga noapte. Se tot g?ndea la făgăduinţa ?ngerului şi la fata care urma să-i fie fiică.
De dimineaţă se sculă ?n grabă, se ?mbrăcă şi ieşi ?n sala de primire ?mpărătească, unde ?l aşteptau deja fetele adunate.
Trecu prin sală o dată, trecu de două ori. Privea la fete, ?şi m?ng?ia barba lungă şi nu grăia nimic.
Deodată, ?mpăratul văzu pe fereastră că s-au deschis porţile castelului şi ?n curtea ?mpărătească intră un cărucior. ?năuntru erau cărbuni, iar la cărucior trăgea o fată de şaisprezece, slabă, istovită, oacheşă, neatrăgătoare: ?n fine, o ur?tă ?ntru totului tot. ?nsă pe umărul fetei... şedea un porumbel alb ca zăpada.
Se amăr? ?mpăratul, dar ce să facă! Porunci slujitorilor s-o ia binişor ?n palat pe ur?tă şi s-o aducă ?naintea lui. C?nd o văzu, ?i porunci să se ?mbrace frumos şi să aştepte ?mpreună cu frumoasele fiice ale dregătorilor ?n sala de primire.
Iar el ieşi ?n grădină, st?nd pe g?nduri dacă s-o ia sau nu drept fiică.
Iese ?mpăratul ?n grădină şi vede: alături de gard stau doi copilaşi; pe ei sunt hăinuţe vechi, ?n picioare ? pantofiori purtaţi, dar feţele lor strălucesc de bucurie, ca la o mare sărbătoare.
? De ce vă bucuraţi, copii? ?i ?ntrebă ?mpăratul.
Copiii nu-l văzuseră niciodată ?ndeaproape şi ca atare nu ?l cunoşteau.
? O aşteptăm pe fata cărbunăreasă, bunule domn, au răspuns ei. Ea merge să v?ndă cărbuni la bucătăria ?mpărătească şi totdeauna se ?ntoarce cu m?inile pline de bunătăţi, pe care i le dăruieşte bucătarul. Şi ea ni le dă nouă pe toate, p?nă la ultima bucăţică, aşa de bună e Maria.
? Şi ea, care-i at?ta de săracă, vă dă vouă totul?
? Totul! Ea zice că a da e de o sută de ori mai plăcut dec?t a primi, răspunseră ?ntr-un glas copiii.
?mpăratul clătină din cap şi merse mai departe. La poartă văzu o femeie bătr?nă, ?mbrăcată sărăcăcios, care şedea nemişcată, cu ochii aţintiţi ?n depărtare.
? Pe cine aştepţi, bună femeie? ?ntrebă ?mpăratul, foarte mirat de faptul că femeia nu se ridicase la apropierea lui.
? O aştept pe cărbunăreasa Maria, răspunse femeia. Ea trebuie să iasă ?ndată de la curte, unde a dus cărbuni pentru v?nzare. Cum se va ?ntoarce vom merge ?mpreună să cumpărăm p?ine şi legume. De c?nd am orbit doar ea lucrează pentru mine.
? Aşadar, tu eşti oarbă? se minună ?mpăratul, privind-o cu milă pe femeie.
? Da, om bun, am orbit cu trei ani ?n urmă şi de atunci mă ?ngrijeşte Maria mea, care lucrează foarte mult ca să mă hrănească.
? E fiica ta, fără ?ndoială?
? Nu, om bun. Maria e orfană şi a venit să lucreze pentru mine, afl?nd că proprii mei copii m-au părăsit, nevr?nd să ?şi hrănească mama bătr?nă şi oarbă.
? Dar de ce nu ai cerut milostenie de la ?mpărat dacă eşti at?t de nevoiaşă? ?ntrebă iarăşi Barbă Argintie. ?mpăratul ajută cu multă plăcere pe toţi săracii.
? Ah, bunule domn, aş fi cerut ajutorul lui, ?nsă Maria nu ?mi dă voie să fac asta, răspunse oarba. Ea spune că este ruşine să ceri atunci c?nd ?ncă ai putere să lucrezi şi că ?mpăratul nostru are ?n grijă mulţi săraci, care sunt de două ori mai nefericiţi şi mai nevoiaşi dec?t noi. Iată cum e Maria mea! ?ncheie oarba cu o m?ndrie care sărea ?n ochi.
Inima lui Barbă Argintie se umplu de bucurie: el ?nţelese cine era buna cărbunăreasă despre care ?i vorbiseră copiii şi bătr?na oarbă.
Chiar ?n acea clipă un zgomot ?l făcu să se ?ntoarcă. Era un bătr?n care, necunosc?ndu-l pe ?mpărat, ?l ?ntrebă dacă nu a văzut-o pe micuţa cărbunăreasă. ?mpăratul nu se putu abţine să nu-l ?ntrebe pe bătr?n de ce o caută.
? Este o fată deşteaptă, foarte deşteaptă, rosti bătr?nul. Pentru mine, om bătr?n, să stau de vorbă cu ea este o mare desfătare. Ea ?nvaţă de toate, vrea să ştie de toate! Greu să găseşti o fată ca aceasta. Din păcate, este săracă şi de neam umil, ?nsă prin mintea şi inima sa merită o soartă mai bună dec?t cea de simplă cărbunăreasă.
După ce bătr?nul termină de vorbit, din palat se auzi zarvă mare. ?mpăratul se furişă nebăgat ?n seamă de nimeni p?nă acolo şi se opri ?n dreptul uneia din ferestrele sălii de primire, unde se adunaseră frumoasele. Se opri... şi ?nlemni de uluire. Unde pieriseră trăsăturile lor frumoase? Unde erau z?mbetele gingaşe de pe buzele lor trandafirii? Unde se dusese prospeţimea lor de flori primăvăratice?
Fetele dregătorilor aveau feţele ?nverzite de răutate, ochii sc?nteietori de pizmă, gurile str?mbe de m?nie. Frumoasele de ieri ţipau una la alta, arunc?ndu-şi ocări.
Fiecare din ele voia să fie fiică de ?mpărat at?t de mult, că, uit?nd de sine, se străduia să le ?mpungă şi să le jignească pe celelalte. Zavistia şi răutatea schimonoseau feţele lor p?nă de cur?nd at?t de plăcute.
Şi printre ele umbla fetiţa oacheşă, cu bl?ndeţe ?n ochii mari şi buni; pe umărul ei şedea porumbelul alb. Ea mergea de la o fată la alta şi cu răbdare bl?ndă le ruga să se liniştească, să nu se certe, să se supună soartei.
? Poţi să fii fericită şi folositoare oamenilor chiar dacă nu eşti fiică de ?mpărat, răsuna gingaş glasul ei de clopoţel, şi faţa nu demult ur?tă a fetei se preschimbase acum ?ntr-un chip minunat, devenind oglinda sufletului ei nespus de frumos.
?mpăratul nu mai putu răbda, se apropie de cărbunăreasa Maria, o luă de m?nă şi rosti cu glas tunător:
? Iată cine are să fie fiica mea! Doar ea e vrednică să o ?nlocuiască pe fiica mea de s?nge, doar ea e vrednică să fie fată de ?mpărat! O, Doamne! ?ţi mulţumesc pentru darul cel minunat pe care mi l-ai făcut prin ?nger, pentru inima de o bunătate rară a dragii mele Maria!
Şi micuţa cărbunăreasă deveni fată de ?mpărat. Ea o luă la curte pe bătr?na oarbă şi o ?ngriji ca o fiică bună; se ?nconjură de copii sărmani, ?i dădu la ?nvăţătură şi născoci pentru ei felurite ?ndeletniciri plăcute şi folositoare; chemă la curte pe bătr?nii ?nţelepţi, cu care se sfătuia cum să-l ajute mai bine pe ?mpăratul Barbă Argintie ?n faptele lui bune.
Şi de toţi oamenii se ?ngrijea buna fiică de ?mpărat.
Iar Barbă Argintie a fost fericit cu ea ?n toate zilele vieţii sale.

Alte carti de interes :

cartea Cele doua surori / The two sisters

Cele doua surori / The two sisters

Carte ortodoxa pentru copii. Carte pentru suflet, educatie religioasa. Carte bilingvă, în limbile romana si engleza, însoţită de CD-ul cu piesa de teatru de papusi, film artistic ortodox, film ...

cartea LUMINA DIN FEREASTRA-Povestiri crestine pentru copii

LUMINA DIN FEREASTRA-Povestiri crestine pentru copii

...

cartea In cautarea bucuriei. Povestiri pentru copii, parinti si bunici

In cautarea bucuriei. Povestiri pentru copii, parinti si bunici

Dorinta noastra este ca prin istorioarele cuprinse in aceasta carte sa aducem inaintea copiilor si a familiei crestine cateva crampeie de intelepciune din care, prin intamplari si cuvinte simple, sa se deschida ...

cartea Set 11 volume Povestiri pentru copii

Set 11 volume Povestiri pentru copii

Setul contine volumele 1-11 din colectia Povestiri pentru copii de Arhim. Cleopa Ilie. ...

cartea Nestemate Duhovnicesti. Povestiri pentru intreaga familie. Volumul 2

Nestemate Duhovnicesti. Povestiri pentru intreaga familie. Volumul 2

Carte ortodoxa pentru copii. Povestiri religioase. Pilde duhovniceşti. Povestiri cu tâlc. 52 de istorioare duhovniceşti inspirate de Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Cartea conţine şi CD-ul audio ...

cartea Biblia pentru copii

Biblia pentru copii

Traducere din limba greaca de ieroschim. Stefan Nutescu SCHITUL LACU - SFANTUL MUNTE ATHOS Culegere de cele mai frumoae povestiri din ...

cartea Filocalia pentru copii si tineri (volumul II)

Filocalia pentru copii si tineri (volumul II)

Filocalia pentru copii şi tineri conţine povestiri ortodoxe, pilde duhovnicesti. Carte ortodoxa pentru copii care reuneste primele două volume publicate anterior şi face parte dintr-un nou proiect care ...

cartea Nestemate duhovnicesti - Povestiri pentru intreaga familie vol. 3

Nestemate duhovnicesti - Povestiri pentru intreaga familie vol. 3

Carte ortodoxa pentru copii. O culegere de povestiri inspirate de Sfinţii Părinţi ai Bisericii. 52 de ,,nestemate" ale Ortodoxiei. Fiecare povestire are un tâlc sau o învăţătură. Cartea ...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 1

Povestiri pentru copii. Volumul 1

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 5

Povestiri pentru copii. Volumul 5

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 10

Povestiri pentru copii. Volumul 10

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 2

Povestiri pentru copii. Volumul 2

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 9

Povestiri pentru copii. Volumul 9

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 6

Povestiri pentru copii. Volumul 6

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 8

Povestiri pentru copii. Volumul 8

...

cartea Povestiri pentru copii. Volumul 4

Povestiri pentru copii. Volumul 4

...