Leacul uitat. Sfanta Taina a Spovedaniei


Leacul uitat. Sfanta Taina a Spovedaniei - coperta carte

Leacul uitat. Sfanta Taina a Spovedaniei . Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi si Petre-Valentin Lica. Editia a doua. Sfanta Taina a Spovedaniei poate fi numita pe drept cuvant "leac uitat". Lumea intreaga zace cufundata in rau. Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigatoarea boala numita pacat. Poate fi oare vindecata aceasta boala? Leacul exista si este unul minunat! Daca il primesti te insanatosesti! Insa noi nu intindem mainile spre el ca sa ne vindecam si sa ne impacam constiinta. De ce oare? Pentru ca l-a...


11 x 18 cm, 120 p.Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi si Petre-Valentin LicaEditia a II-aCuprins


Notă biografică

Călătorul bogat

Păcatul

Leacul uitat

Obiecţii ?mpotriva mărturisirii

R?nduiala spovedaniei celei m?ntuitoare

Roadele adevăratei spovedanii

C?teva ?ntrebări de ?ncheiereSf?nta Taină a Spovedaniei poate fi numită, pe drept cuv?nt, ?leac uitat?. Lumea ?ntreagă zace cufundată ?n rău. ?Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigătoarea boală numită păcat. Poate fi, oare, vindecată această boală! Leacul există! Şi este unul minunat! Dacă ?l primeşti te ?nsănătoşeşti! ?nsă noi nu ?ntindem m?inile spre el ca să ne vindecăm şi să ne ?mpăcăm conştiinţa. De ce, oare? Pentru că l-am uitat şi l-am nesocotit.

?De ce, dar, să muriţi, o, casă a lui Israel?? ? strigă cu durere Sf?ntul Proroc Iezechiel. De ce, creştini, să muriţi ?n păcatele voastre? ? strigă cu durere şi mai mare către noi Răscumpărătorul nostru Iisus Hristos. Oare nu se află pentru noi izbăvire din moarte? De ce să aduceţi voi bucurie vrăjmaşului m?ntuirii voastre ? satana? Oare nu am pus Eu ?n Biserica Mea pocăinţa cea mult lucrătoare? ?Eu nu vreau moartea păcătosului, ci să se ?ntoarcă păcătosul din calea lui şi să fie viu. ?ntoarceţi-vă cu dinadinsul din calea voastră cea rea! (Iezechiel 33, 11) Aveţi ?n dar Pocăinţa, acest bun veşnic?, iar ea lucrează cu aceeaşi putere ?n toată vremea vieţii şi ?mpotriva tuturor păcatelor: curăţă orice păcat, m?ntuieşte pe toţi cei care aleargă la Dumnezeu, chiar dacă o fac ?n ultimele clipe dinaintea morţii.

Pentru bolile păm?nteşti există medicamente păm?nteşti. Pentru cea mai gravă dintre boli, păcatul, există Atotputernicul Doctor Ceresc şi leacuri cereşti. Acest Doctor este Iisus Hristos.

Pentru că fiecare păcat este o ?ncălcare a legii sfinte a lui Dumnezeu, numai Acesta ?n minunata Sa Atotputernicie poate ierta păcatele. El poate face ca toate păcatele să se şteargă ca şi cum n-ar fi existat. ?Chiar dacă păcatele noastre vor fi cum e c?rm?zul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca l?na albă le voi face? (Isaia 1, 18), făgăduieşte El. ?nsă, pentru ca toate acestea să se ?mplinească, se cere de la noi un singur lucru ? să ne pocăim sincer.

?Nimeni nu este at?t de bun şi milostiv ? spune Sf?ntul Marcu Ascetul ? precum este Domnul, ?nsă El nu iartă păcatele acelora care nu se pocăiesc? şi ?noi vom fi judecaţi nu pentru mulţimea fărădelegilor, ci pentru că nu voim să ne pocăim?.

Astfel, Domnul, ?n atotputernicia Sa, poate ierta păcatele omeneşti. ?nsă luaţi aminte c?t de greu este de dob?ndit milostivirea dumnezeiască! Dumnezeu a ?ncredinţat unor oameni ? apostolii şi urmaşii acestora, episcopii şi preoţii ? puterea de a ierta păcatele! De ce a făcut Dumnezeu astfel? Pentru a face pocăinţa şi, prin urmare, şi iertarea păcatelor mult mai apropiate, mai uşoare şi mai ne?ndoielnice! ?Luaţi Duh Sf?nt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.? (Ioan 20, 22-23). ?Oric?te veţi lega pe păm?nt vor fi legate şi ?n cer, şi oric?te veţi dezlega pe păm?nt vor fi dezlegate şi ?n cer.? (Matei 18,18)

Cum sunt iertate păcatele? ? prin Taina Pocăinţei sau a Mărturisirii. Creştinul, ?mpovărat de păcate merge la preot, cu căinţă ad?ncă ?n suflet, şi ?şi mărturiseşte deplin tainele inimii şi ale conştiinţei sale. Preotul, ?ncredinţat de pocăinţa sinceră a creştinului, după cuvenitele rugăciuni ?ncepătoare, ?i citeşte rugăciunea săv?rşitoare a tainei: ?Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu darul şi ?ndurările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule (fiică) (N), şi să-ţi lase toate păcatele. Şi eu, nevrednicul preot şi duhovnic, prin puterea dată mie, te iert şi te dezleg de toate păcatele tale, ?n numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf?ntului Duh. Amin.?

?n clipa aceea, cele pe care preotul le iartă pe păm?nt sunt iertate şi ?n ceruri! Există, oare, milă mai mare dec?t aceasta? Nici noi nu am crede că acestea sunt cu putinţă dacă nu ne-ar fi fost spuse de către Acela Care n-a săv?rşit nici un păcat, nici s-a aflat vicleşug ?n gura Lui (I Petru 2, 22).

Păcatul este un mare rău, cu consecinţe grave greu de socotit ? chinurile veşnice ale iadului! Iar leacul lui, r?nduit de Iisus Hristos, este at?t de simplu! Pare de necrezut!... Aşa precum le-a zis Iisus Hristos celor zece leproşi: ?Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor?, iar ei, merg?nd, s-au curăţit, aşa şi nouă, păcătoşilor, ne spune parcă: şi voi sunteţi bolnavi de lepră duhovnicească. Nu vă temeţi! ?mpliniţi numai aceasta: Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor.

Dacă vom nesocoti mila dumnezeiască, spuneţi-mi, oare, c?t de aspre vor fi pedepsele pe care le vom ?ndura pentru că nu am făcut pentru m?ntuirea noastră puţinul care ne-a fost ?ncredinţat să-l facem şi care a fost at?t de uşor de săv?rşit. Sf?nta Scriptură ne istoriseşte cum Neeman, căpetenia oştirii siriene, suferea de lepră. Auzind acesta că ?n păm?ntul lui Israel se află un proroc al lui Dumnezeu ? Elisei ?, care ?l poate vindeca, a venit la el, ?nsoţit de slugi şi cu daruri multe, oprindu-se ?n faţa uşilor lui. Prorocul sf?nt nu a ieşit ?n ?nt?mpinarea lui, ci a trimis la el pe sluga sa să-i zică: ?Du-te şi te scaldă de şapte ori ?n Iordan, că ţi se va ?nnoi trupul tău şi vei fi curat!? (IV Regi 5, 10). Neeman ?nsă s-a m?niat, auzind cuvintele acestea, zic?nd: ?Iată, socoteam că prorocul va ieşi el şi va chema numele Domnului, Dumnezeului său, ?şi va pune m?na pe locul bolnav şi va curăţi lepra. Iar el mă trimite să mă scald ?n r?ul Iordan! Au doară, nu avem ?n Siria r?uri mai bune??, şi a plecat m?nios. Slugile lui ?nsă, apropiindu-se de el, i-au zis: ?Stăp?ne, dacă prorocul ţi-ar fi zis să faci ceva greu, oare n-ai fi făcut? Iar acum ţi-a zis numai să te speli. Oare nu vei putea ?mplini un lucru at?t de lesnicios??

Neeman le-a ascultat pe slugile sale, s-a cufundat de şapte ori ?n Iordan şi i s-a curăţit şi i s-a ?nnoit trupul ca trupul unui prunc.

Ce boală grea este lepra! Şi c?t de uşor a vindecat-o prorocul lui Dumnezeu! Nu ?nsă tot at?t de uşor se vindecă cea mai grea dintre boli ? păcatul! Cufundă-te ?n valurile pocăinţei ad?nci şi harul lui Dumnezeu te va curăţi de toate păcatele! Vei ieşi din baia duhovnicească a Tainei Sfintei Spovedanii cu sufletul curat şi ?nnoit, precum este sufletul unui copil!

Păcatul l-a făcut pe cel dint?i dintre ?ngeri, Lucifer, să cadă din ceruri! Păcatul i-a izgonit pe Adam şi Eva din rai! Păcatul a adus potopul peste lume! Acest păcat se găteşte să ne despartă şi pe noi pentru veşnicie de Dumnezeu şi să ne arunce ?n bezna iadului.

Dacă Dumnezeu ne-ar cere să ?mpărţim toată averea noastră săracilor, dacă El ne-ar cere să postim toată viaţa noastră sau să ne lepădăm o dată pentru totdeauna de lucrurile şi m?ng?ierile păm?nteşti, pentru a ne răscumpăra păcatele şi pentru a fi izbăviţi de gravele lor urmări, chiar şi atunci ar trebui să le ?mplinim pe toate, numai să fim izbăviţi de chinurile veşnice ale iadului, către care ne ?mpinge păcatul nostru.

Iar acum priviţi ce m?ntuire uşoară ne-a gătit Dumnezeu: ?Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor! Mărturisiţi-vă păcatele ?naintea lor! Pocăiţi-vă din tot sufletul şi veţi fi sloboziţi din lanţurile păcatului!?

Ce om cu mintea ?ntreagă ar nesocoti, după toate acestea, Mărturisirea? Numai ?n două feluri ne putem m?ntui sufletele: fie fără să păcătuim deloc, fie prin pocăinţă pentru păcate. ?nsă, cum ?ntre oameni nu se află nici unul care să fie lipsit de păcat, dacă voim să ne ?mpăcăm cu Dumnezeu, pe Care-L nesocotim prin ?ncălcarea ?n fiecare zi a voii Sale Sfinte, ne răm?ne numai să ne pocăim sincer şi curat. Altfel nu vom putea vedea chipul lui Dumnezeu, ?căci nimic necurat nu va intra ?n strălucitoarea cetate cerească?.
Alte carti de interes :

cartea Sfanta taina a spovedaniei pe intelesul tuturor (ghid de spovedanie cu povete si invataturi)

Sfanta taina a spovedaniei pe intelesul tuturor (ghid de spovedanie cu povete si invataturi)

...

cartea Talcuirea crezului

Talcuirea crezului

Talcuirea crezului pe care ne-o pune inainte parintele Serafim reuseste sa explice temeinic cele 12 articole ale Simbolului de credinta cu simplitatea si limpezimea cu care ne-au obisnuit scrierile sale. ...

cartea Sfânta taina a spovedaniei pe întelesul tuturor - ghid de spovedanie cu povete si invataturi

Sfânta taina a spovedaniei pe întelesul tuturor - ghid de spovedanie cu povete si invataturi

Incercari de a face inteleasa Taina Spovedaniei Pacatele cele mai mari care cauzeaza fiintei noastre umane Ghid de spovedanie pentru copii si tineret Ghid pentru spovedania adultilor Randuiala Sfintei ...

cartea Ce se intampla cu sufletul din ceasul mortii pana in ziua a 40-a. Viata de dupa moarte

Ce se intampla cu sufletul din ceasul mortii pana in ziua a 40-a. Viata de dupa moarte

Moartea reprezintă un moment crucial din viața omului: pentru unii înseamnă sfârșitul, pentru alții – o trecere. Părintele Serafim Alexiev deschide înaintea ochilor cititorului ...

cartea Calauza rugatorului ortodox. Piedici, ispite si apropierea de Dumnezeu pe calea rugaciunii

Calauza rugatorului ortodox. Piedici, ispite si apropierea de Dumnezeu pe calea rugaciunii

Călăuza rugătorului ortodox – piedici, ispite și apropierea de Dumnezeu pe calea rugă­ciunii – un prețios îndrumar de rugăciune al arhimandritului Serafim Alexiev – este ...

cartea Vrajba si impacare

Vrajba si impacare

"Mila voiesc, iar nu jertfa!". Inima milostiva, dragoste catre aproapele, si nu jertfe mari, care adesea slujesc la hranirea mandriei noastre, slavei desarte si orgoliului! Mila, iar nu jertfa! ...

cartea Mestesugul rugaciunii

Mestesugul rugaciunii

Orice pravilă de viețuire evlavioasă ne îndeamnă să nu săvârşim nimic din cele ce ţin de viaţa duhovnicească fără a ne sfătui cu oameni încercaţi şi plini de înțelepciune. ...

cartea Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi. Virtutea curatiei nu o are acela in care dorintele necurate au slabit ca urmare a batranetii, ori a bolii, ori din vreo alta pricina. Intr�� un astfel ...

cartea Despre smerenie si mandrie

Despre smerenie si mandrie

Traducere din limba bulgara de Petre-Valentin Lica în viata exista doua cai. Una este larga si placuta. Ea duce în sus si îl ispiteste pe om spre înaltimi ametitoare. Dar odata pornit ...

cartea Carte de capatai despre moarte si inviere. Viata de dupa moarte

Carte de capatai despre moarte si inviere. Viata de dupa moarte

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi Un neam trece şi altul vine (Ecles. 1, 14). Soarele răsare şi apune. Vremea zboară fără încetare. Veacurile vin, trec şi se afundă cu paşi grei ...

cartea Patericul Rilei. Parintele Pavel inainte-vazatorul si alti nevoitori din veacul al XX-lea

Patericul Rilei. Parintele Pavel inainte-vazatorul si alti nevoitori din veacul al XX-lea

De peste un mileniu, Mănăstirea Rila – întemeiatăîn secolul al X-lea de Preacuviosul Ioan de Rila, făcătorul de minuni – este un adevărat rug aprins al Balcanilor, fiind cea mai ...

cartea Talcuire la Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Talcuire la Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgară de Gheorghiţă Ciocioi Am început tălmăcirea de faţă a Rugăciunii Sfântului Efrem prin analiza păcatelor ce par mici: trândăvia, grija de multe, ...

cartea Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi. Daca omul nu se va îndrepta catre pocainta și nici nu va lua aminte la pacatele sale, nici ca se va mântui vreodata de ele. Neluând ...

cartea Ceasurile de dinaintea plecarii sufletului de pe pamant. Viata dupa moarte

Ceasurile de dinaintea plecarii sufletului de pe pamant. Viata dupa moarte

Nu doar viaţa întreagă, ci şi clipele de dinaintea morţii creştinului sunt hotărâtoare pentru destinul său veșnic. Datorită mai ales valorii covâr­și­toare a acestor clipe ...

cartea Darurile rugaciunii de la ostenelile trecatoare la roadele cele vesnice

Darurile rugaciunii de la ostenelile trecatoare la roadele cele vesnice

Cel care se roagă – pe lângă mulțimea darurilor primite prin rugăciune – dobândește înalta cinste de a ședea chiar înaintea Cerescului împărat, de a vorbi cu ...

cartea Despre innoirea si indumnezeirea omului in Hristos

Despre innoirea si indumnezeirea omului in Hristos

Lucrarea Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Radu incepe cu o incercare de definire a Bisericii, asa cum o gasim in invatatura ortodoxa. Sunt abordate, apoi, Sfintele Taine, ca fundamente ale intalnirii personale ...